aepa2018_abstract_bo_qiu(soutwest_jiaotong_university).docx